สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่ผู้บริหารโรงเรียน ครูอนามัยโรงเรียน ๆ ละ 2 คน จำนวน 80 โรงเรียน รวม 160 คน

กิจกรรม : ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่ผู้บริหารโรงเรียน ครูอนามัยโรงเรียน ๆ ละ 2 คน จำนวน 80 โรงเรียน รวม 160 คน
วันที่ 01/07/2019 - 01/07/2019
งบประมาณที่ตั้งไว้ 121,800.00 บาท

กลุ่มเป้าหมาย 160 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย ครู จำนวน 80 โรงเรียน

รายละเอียดกิจกรรม :
-