สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

ประชุม PA

กิจกรรม : ประชุม PA
วันที่ 14/06/2019 - 14/06/2019
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท

กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

รายละเอียดกิจกรรม :