สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

ประชุมคณะทำงาน ชุดใหญ่ เตรียมงานสร้างสุข

กิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน ชุดใหญ่ เตรียมงานสร้างสุข
วันที่ 22/06/2019 - 23/06/2019
งบประมาณที่ตั้งไว้ 50,000.00 บาท

กลุ่มเป้าหมาย 60 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

รายละเอียดกิจกรรม :