สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

ประชุมคณะทำงานออกแบบระบบลงทะเบียนและการเงินงานสร้างสุขภาคใต้

กิจกรรม : ประชุมคณะทำงานออกแบบระบบลงทะเบียนและการเงินงานสร้างสุขภาคใต้
วันที่ 14/06/2019 - 14/06/2019
งบประมาณที่ตั้งไว้ 10,000.00 บาท

กลุ่มเป้าหมาย 25 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ สจรส.ม.อ.

รายละเอียดกิจกรรม :
ประชุมออกแบบระบบลงทะเบียน