สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

ประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความเชิงวิชาการ และประชุมภาคีเครือข่ายเพื่อเตรียมการจัดการงานสร้างสุขภาคใต้ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3

กิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความเชิงวิชาการ และประชุมภาคีเครือข่ายเพื่อเตรียมการจัดการงานสร้างสุขภาคใต้ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3
วันที่ 02/05/2019 - 03/05/2019
งบประมาณที่ตั้งไว้ 75,000.00 บาท

กลุ่มเป้าหมาย 50 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย คณะทำงานและภาคีเครือข่ายงานสร้างสุขภาคใต้

รายละเอียดกิจกรรม :
วันที่ 2 อบรมการเขียนเอกสารนำเข้างานสร้างสุข
วันที่ 3 ประชุมเครียมงานสร้างสุข