สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

งานสร้างสุข ภาคใต้ #11 ( 5-7 ส.ค. 2562 )

กิจกรรม : งานสร้างสุข ภาคใต้ #11 ( 5-7 ส.ค. 2562 )
วันที่ 05/08/2019 - 07/08/2019
งบประมาณที่ตั้งไว้ 4,000,000.00 บาท

กลุ่มเป้าหมาย 1,200 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

รายละเอียดกิจกรรม :
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(สจรส.ม.อ.) เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานความร่วมมือกับองค์กร ภาคี เครือข่าย ต่าง ๆ เช่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานสุขภาพแห่งชาติ (สช.)กระทรวงสาธารณสุข และเครือข่ายภาคประชาสังคม เครือข่ายสื่อสารมวลชน และภาคประชาชน ในการจัดงาน “สร้างสุขคนใต้ ครั้งที่ 11 ”