สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

ประชุมเตรียมงานสร้างสุขครั้งที่ 1

กิจกรรม : ประชุมเตรียมงานสร้างสุขครั้งที่ 1
วันที่ 31/01/2019 - 31/01/2019
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท

กลุ่มเป้าหมาย 30 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

รายละเอียดกิจกรรม :
ประชุมเตรียมงานสร้างสุขครั้งที่ 1