สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

ประชุมเตรียมงานสร้างสุขครั้งที่ 2

กิจกรรม : ประชุมเตรียมงานสร้างสุขครั้งที่ 2
วันที่ 18/03/2019 - 18/03/2019
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท

กลุ่มเป้าหมาย 30 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

รายละเอียดกิจกรรม :
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(สจรส.ม.อ.)ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานสุขภาพแห่งชาติ (สช.) กระทรวงสาธารณสุข และเครือข่ายภาคประชาสังคม เครือข่ายสื่อสารมวลชน และภาคประชาชน จัดงาน “สร้างสุขคนใต้ ครั้งที่ 11 ”