สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

ประชุมกลุ่มย่อย เตรียมงานสร้างสุข

กิจกรรม : ประชุมกลุ่มย่อย เตรียมงานสร้างสุข
วันที่ 05/03/2019 - 05/03/2019
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท

กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

รายละเอียดกิจกรรม :