สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

กิจกรรมเลี้ยงปลาดุก

กิจกรรม : กิจกรรมเลี้ยงปลาดุก
วันที่ 01/10/2018 - 30/09/2019
งบประมาณที่ตั้งไว้ 20,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 175 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย นักเรียน 157 คน
ครู 18 คน
รายละเอียดกิจกรรม :
เลี้ยงปลาดุก
พันธุ์ปลาดุก 5000 ตัว