สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเกษตรในโรงเรียนชุมชนบ้านนากันเพื่ออาหารเช้า (โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน)

กิจกรรมเลี้ยงปลาดุก

กิจกรรมเลี้ยงปลาดุก

28 กุมภาพันธ์ 2562
โรงเรียนชุมชนบ้านนากันโรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  • วิธีการเตรียมบ่อ บ่อเก่า สำหรับบ่อเก่าควรสูบน้ำให้แห้งแล้วตากบ่อประมาณ 10-15 วัน พร้อมทั้งโรยปูนขาวให้ทั่วบ่อ ในอัตราส่วนปูนขาว 1 กก. ต่อพื้นที่ 10 ตารางเมตร เพื่อให้แสงแดดทำลายเชื้อโรคต่างๆ ที่มีอยู่เดิม เมื่อเลี้ยงปลาดุกได้ประมาณ 3-4 รุ่น ควรลอกเลนและทำคันบ่อใหม่ เนื่องจากบ่ออาจตื้นเขินและขอบดินอาจเป็นรูหรือโพรง ทำให้บ่อเก็บกักน้ำไม่อยู่
  • ซื้อกระชังอนุบาลลูกปลา
  • ซื้อลูกปลาดุก
  • ซื้ออาหารปลาดุก
  • เลี้ยง 1 บ่อ ปล่อย 5000 ตัว
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • ผลผลิต ได้ปลาดุกสำหรับส่งเข้าโรงครัวใช้ทำอาหารกลางวันสัปดาห์ละ 13 กิโลกรัม ตลอดการทำโครงการ 500 กิโลกรัม
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 lock_open