สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

แบบการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของโครงการ (Process Evaluation)

กิจกรรมระยะเวลาเป้าหมาย/วิธีการผลการดำเนินงานปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
ตามแผนปฏิบัติจริงตามแผนปฏิบัติจริงตามแผนปฏิบัติจริง
ประชุมทีมวิชาการเพื่อวิเคราะห์ Mapping ข้อเสนอเชิงนโยบายที่ผ่านมาในระดับจังหวัด และจัดลำดับความสำคัญ เลือกประเด็นขับเคลื่อน 28 ก.พ. 2566

 

 

 

 

 

จัดประชุมร่วมกับภาคีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทบทวนกลไก จัดทำ Roadmap ร่วมกับหน่วยงานภาคี ทำแผนขับเคลื่อนระดับสมัชชาสุขภาพจังหวัดปัตตานี 1 มี.ค. 2566

 

 

 

 

 

ดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายตามแผนงานทั้งหมดแต่ละประเด็นที่ใช้ขับเคลื่อนอยู่ 1 พ.ค. 2566

 

 

 

 

 

จัดเวทีถอดบทเรียนการขับเคลื่อนและจัดทำเอกสารข้อเสนอเชิงนโยบาย 4 ประเด็น 1 พ.ค. 2566

 

 

 

 

 

จัดงานสมัชชาสร้างสุขจังหวัดปัตตานี 1 มิ.ย. 2566

 

 

 

 

 

เข้าร่วมงานสมัชชาสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 ณ จังหวัดสงขลา 1 ส.ค. 2566

 

 

 

 

 

จัดประชุมข้อเสนอที่ได้จากงานสมัชชาสร้างสุขระดับจังหวัด และแนวทางการขับเคลื่อนต่อ 1 ส.ค. 2566

 

 

 

 

 

ประชุมทีมวิชาการเพื่อวิเคราะห์ Mapping ข้อเสนอเชิงนโยบายที่ผ่านมาในระดับจังหวัด และจัดลำดับความสำคัญ เลือกประเด็นขับเคลื่อน 1 ก.พ. 2566

 

 

 

 

 

การประชุมคณะทำงานเข้าใจแผนโครงการ 17 ก.พ. 2566 17 ก.พ. 2566

 

-

 

-

 

การประชุมคณะทำงานเข้าใจแผนโครงการ 1 มี.ค. 2566 1 มี.ค. 2566

 

-

 

-

 

จัดประชุมร่วมกับภาคีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทบทวนกลไก จัดทำ Roadmap ร่วมกับหน่วยงานภาคี ทำแผนขับเคลื่อนระดับสมัชชาสุขภาพจังหวัดปัตตานี 1 มี.ค. 2566

 

 

 

 

 

จัดเวทีถอดบทเรียนการขับเคลื่อนและจัดทำเอกสารข้อเสนอเชิงนโยบาย 4 ประเด็น 1 พ.ค. 2566

 

 

 

 

 

จัดงานสมัชชาสร้างสุขจังหวัดปัตตานี 1 มิ.ย. 2566

 

 

 

 

 

เข้าร่วมงานสมัชชาสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 ณ จังหวัดสงขลา 1 ส.ค. 2566

 

 

 

 

 

จัดประชุมข้อเสนอที่ได้จากงานสมัชชาสร้างสุขระดับจังหวัด และแนวทางการขับเคลื่อนต่อ 1 ส.ค. 2566