สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพื่อศึกษาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามบริบทของความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านสามช่องเหนือ ต.กะไหล อ ตะกั่วทุ่ง จ พังงา

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนบ้านสามช่องเหนือ ต.กะไหล อ ตะกั่วทุ่ง จ พังงา

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : เพื่อประเมินผลกระทบเชิงสุขภาพชุมชนท่องเที่ยวบ้านสามช่องเหนือ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

รวม 0 0.00 0 0.00

หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้