สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การประชุมหารือ การผลักดันแนวปฏิบัติระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมในหน่วยบริการสุขภาพ และชุมชนท้องถิ่น (Guideline) สู่มาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ หรือมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ

กิจกรรม : การประชุมหารือ การผลักดันแนวปฏิบัติระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมในหน่วยบริการสุขภาพ และชุมชนท้องถิ่น (Guideline) สู่มาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ หรือมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
วันที่ 05/09/2022 - 05/09/2022
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 22 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ศูนย์บริการสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศบ.สต.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 (สปสช.) สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา โรงพยาบาลเจาะไอร้อง โรงพยาบาลสะบ้าย้อย โรงพยาบาลรือเสาะ โรงพยาบาลธารโต โรงพยาบาลยะหริ่ง โรงพยาบาลเทพา และโรงพยาบาลสตูล
รายละเอียดกิจกรรม :
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ
1.1 ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดประชุม
1.2 การจัดทำแนวปฏิบัติระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม และการนำไปใช้
ในโรงพยาบาลที่ผ่านมา
โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบาย
สาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดร.เพ็ญ สุขมาก อาจารย์สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
เนื่องจากเป็นประชุมครั้งแรก ยังไม่มี
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 นำเสนอ Guideline แนวปฏิบัติระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมในหน่วยบริการ สุขภาพและชุมชนท้องถิ่น และข้อมูลการประเมินการนำ Guideline ไปปรับใช้
โดย ดร.ซอฟียะห์ นิมะ อาจารย์สถาบันนโยบายสาธารณะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การผลักดันแนวปฏิบัติระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมฯ สู่มาตรฐานหน่วย บริการปฐมภูมิ หรือมาตรฐานโรงพยาบาล
4.2 การจัดตั้งคณะทำงานผลักดันสู่มาตรฐานหน่วยบริการ
ระเบียบวาระที่ 5 วาระอื่น ๆ ถ้ามี
5.1 นัดหมายการประชุมครั้งถัดไป