สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมทีมวิชาการแพทย์พหุวัฒนธรรมหารือแนวทางการผลักดันระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมฯ

กิจกรรม : ประชุมทีมวิชาการแพทย์พหุวัฒนธรรมหารือแนวทางการผลักดันระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมฯ
วันที่ 29/06/2022 - 29/06/2022
งบประมาณที่ตั้งไว้ 6,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 10 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย 1. ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนใต้
2. โรงพยาบาลเทพา จังหวัดสงขลา
3. โรงพยาบาลสตูล
4. โรงพยาบาลธารโต จังหวัดยะลา
5. โรงพยาบาลเจาะไอร้อง
6. สถาบันนโยบายสาธารณะ
รายละเอียดกิจกรรม :
ประชุมทีมวิชาการแพทย์พหุวัฒนธรรมหารือแนวทางการผลักดันระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมฯ