สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การประชุมการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในมิติพหุวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดอันดามัน

กิจกรรม : การประชุมการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในมิติพหุวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดอันดามัน
วันที่ 19/09/2022 - 19/09/2022
งบประมาณที่ตั้งไว้ 75,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 40 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย คณะทำงาน
หน่วยบริการสุขภาพเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.10 น. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม
โดยรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนฯ
09.10 – 09.20 น. นโยบาย และบทบาท ม อ ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวในพท้นที่อันดามัน
ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
รองอธิการฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ ม อ
09.20-09.30 น เป้าหมายและผลลัพธ์ที่คาดหวังในการขับเคลื่อน
แนวทางการแพทย์พหุวัฒนธรรม ในพื้นที่ท่องเที่ยว
โดย ดร.เพ็ญ สุขมาก
สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
09.30– 09.40 น. สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวและการเลือกพื้นที่เป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนแนวทาง การแพทย์พหุวัฒนธรรม 5 พื้นที่ (โรงพยาบาล โรงแรม ฯ….)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลดา เพ็ชรวรุณ์
คณะการบริการและการท่องเที่ยว
09.40-10.00 น ร่าง แนวทางการการแพทย์ พหุวัฒนธรรม
ดร. ซอฟียะห์ นิมะ
สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์
10.00-12.00น ระดมความเห็น ในการพัฒนาแนวทางการแพทย์พหุวัฒนธรรมในพื้นที่ เป้าหมาย 5 พื้นที่
คณะทำงาน และผู้เข้าร่วมประชุม
12.00 – 12.30 น. สรุปผลการประชุม
โดยรองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต