สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

diversity_2

โครงการขยายผลและขับเคลื่อนรูปแบบการดำเนินงานระบบอาหารเพื่อสุขภาวะอย่างยั่งยืนในจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

กิจกรรมการสำรวจการจัดการอาหารสำหรับเด็กปฐมวัยในช่วงวิกฤติโควิด และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

กิจกรรมการสำรวจการจัดการอาหารสำหรับเด็กปฐมวัยในช่วงวิกฤติโควิด และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

1 มีนาคม 2565
wannawanna
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

กิจกรรมการสำรวจการจัดการอาหารสำหรับเด็กปฐมวัยในช่วงวิกฤติโควิด และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้  โดย ผศ.ดร.ลักษณา ไชยมงคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษารูปแบบการจัดการสำหรับเด็กปฐมวัยในครัวเรือน ในช่วงภาวะวิกฤติโควิด ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ 2) ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กปฐมวัยในช่วงในช่วงภาวะวิกฤติโควิด ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม  ทัศนคติ/ความรู้ทางโภชนาการของผู้ปกครองเด็ก ต่อการจัดการอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเด็กนักเรียนในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จำนวน 411 คน ซึ่งเป็นนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 31 แห่ง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open