สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการขยายผลและขับเคลื่อนรูปแบบการดำเนินงานระบบอาหารเพื่อสุขภาวะอย่างยั่งยืนในจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการขยายผลและขับเคลื่อนรูปแบบการดำเนินงานระบบอาหาร เพื่อสุขภาวะอย่างยั่งยืนในจังหวัด สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาสกับผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้27 ธันวาคม 2564
27
ธันวาคม 2564รายงานจากพื้นที่ โดย wanna
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ได้ให้ข้อเสนอต่อแนวทางการดำเนินงานเรื่องการประเมินโครงการในแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบอาหาร หรือโภชนาการ ของกลุ่มจังหวัดจะมีน้อย เนื่องจากโครงการส่วนใหญ่เป็นลักษณะสนับสนุนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจระดับภาค เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว เนื่องจากโครงการต้องมีเป้าหมายการพัฒนาในระดับจังหวัด 2 จังหวัดขึ้นไป หากจะเป็นโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องการเกษตร จะอยู่ในแผนเศรษฐกิจ สำหรับด้านโภชนาการ จะอยู่ในแผนสังคม อยู่ก็มีโครงการค่อนข้างน้อย  การที่สถาบันนโยบายสาธารณะจะดำเนินการประเมินผลลัพธ์การดำเนินโครงการในกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ ปี 2562 – 2565 จะเป็นผลดีให้กับหน่วยงาน แต่การประเมินควรประเมินให้เห็นผลลัพธ์ของโครงการที่เกิดขึ้นเกิดการพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม หรือมิติอื่นๆด้วย

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-