สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

diversity_2

โครงการขยายผลและขับเคลื่อนรูปแบบการดำเนินงานระบบอาหารเพื่อสุขภาวะอย่างยั่งยืนในจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

ประชุมหารือการดำเนินกิจกรรมพัฒนารูปแบบการจัดการระบบอาหารและโภชนาการใน อปท. ร่วมกับทีมนักวิชาการ

ประชุมหารือการดำเนินกิจกรรมพัฒนารูปแบบการจัดการระบบอาหารและโภชนาการใน อปท. ร่วมกับทีมนักวิชาการ

1 มีนาคม 2565
wannawanna
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

สถาบันนโยบายสาธารณะ ได้วางแผนกับนักวิชาการด้านโภชนาการ ถึงแนวทางการดำเนินงานพัฒนารูปแบบการจัดการอาหาร  โดยขั้นตอนที่ 1 การสำรวจรูปแบบการจัดการอาหารสำหรับเด็กปฐมวัยในช่วงวิกฤติโควิด และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ขั้นตอนที่ 2 การคืนข้อมูลการสำรวจฯและจัดทำแผพัฒนารูปแบบการจัดการระบบอาหารในระดับชุมชน ขั้นตอนที่ 3 การสร้างปฏิบัติการตามแผนการจัดการระบบอาหาร ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนาศักยภาพชุมชน และท้องถิ่น เรื่องส่งมอบโภชนาการที่ดีสู่ชุมชน “Nutrition literacy for all”

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open