สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

diversity_2

โครงการขยายผลและขับเคลื่อนรูปแบบการดำเนินงานระบบอาหารเพื่อสุขภาวะอย่างยั่งยืนในจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการระบบอาหารและโภชนาการ ในภาวะวิกฤตโดยกลไกชุมชน เพื่อแก้ปัญหาภาวะโภชนาการในกลุ่มเด็กเล็ก เด็กวัยเรียน และกลุ่มเปราะบาง

ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการระบบอาหารและโภชนาการ ในภาวะวิกฤตโดยกลไกชุมชน เพื่อแก้ปัญหาภาวะโภชนาการในกลุ่มเด็กเล็ก เด็กวัยเรียน และกลุ่มเปราะบาง

10 มกราคม 2565
wannawanna
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

สถาบันนโยบายสาธารณะ ได้ชี้แจงการดำเนินงานโครงการขยายผลและขับเคลื่อนรูปแบบการดำเนินงานระบบอาหารเพื่อสุขภาวะอย่างยั่งยืนในจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งแนวทางการดำเนินงานในแผนงานพัฒนารูปแบบการจัดการระบบอาหารในภาวะวิกฤต ได้ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นปัญหาภาวะโภชนาการเด็กในช่วงการเกิดวิกฤติ Covid-19 ระบบการจัดการอาหารกลางวันที่ท้องถิ่นมีการจัดการในรูปแบบที่หลากหลายขึ้น คือมีทั้งแบบที่ท้องถิ่นจัดการเองและให้ผู้ปกครองมารับ และรูปแบบที่ท้องถิ่นจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองเป็นคนจัดการ ทางสถาบันจึงแลกเปลี่ยนกับผู้เข้าร่วมประชุมถึงแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการอาหารในช่วงวิกฤติ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอาหารได้โดยเฉพาะเด็กเล็ก เพื่อการแก้ปัญหาโภชนาการในระยะยาวของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open