สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

diversity_2

โครงการขยายผลและขับเคลื่อนรูปแบบการดำเนินงานระบบอาหารเพื่อสุขภาวะอย่างยั่งยืนในจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

ประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการชุมชนผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)

ประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการชุมชนผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)

31 มีนาคม 2565
wannawanna
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

สถาบันนโยบายสาธารณะ ได้จัดกระบวนการพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นให้ฝึกปฏิบัติการเขียนแผนงาน โครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เป็นบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการส่วนใหญ่จึงถูกออกแบบการแก้ปัญหาเรื่องอาหารเช้า การทำเกษตรในโรงเรียน การให้ความรู้กับผู้ปกครอง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open