สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการขยายผลและขับเคลื่อนรูปแบบการดำเนินงานระบบอาหารเพื่อสุขภาวะอย่างยั่งยืนในจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

ประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการชุมชนผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)31 มีนาคม 2565
31
มีนาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย wanna
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

สถาบันนโยบายสาธารณะ ได้จัดกระบวนการพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นให้ฝึกปฏิบัติการเขียนแผนงาน โครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เป็นบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการส่วนใหญ่จึงถูกออกแบบการแก้ปัญหาเรื่องอาหารเช้า การทำเกษตรในโรงเรียน การให้ความรู้กับผู้ปกครอง

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-