สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

diversity_2

โครงการขยายผลและขับเคลื่อนรูปแบบการดำเนินงานระบบอาหารเพื่อสุขภาวะอย่างยั่งยืนในจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

ประชุมบุคลากรชี้แจงแนวทางการพัฒนาโครงการด้านอาหารและโภชนาการในระดับท้องถิ่น

ประชุมบุคลากรชี้แจงแนวทางการพัฒนาโครงการด้านอาหารและโภชนาการในระดับท้องถิ่น

25 กุมภาพันธ์ 2565
wannawanna
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

สถาบันนโยบายสาธารณะ ได้ประชุมแนวทางการรวมรวบข้อมูลสถานการณ์ตามตัวชี้วัดด้านระบบอาหารและโภชนาการ โดยแนะนำการใช้ฐานข้อมูล HDC แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำข้อมูลที่มีอยู่ในระบบมาใช้พัฒนาโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการ ซึ่งจากการประชุมพบว่าบุคลากรของท้องถิ่นไม่ทราบแหล่งข้อมูลด้านโภชนาการในฐานข้อมูล HDC

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open