สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการขยายผลและขับเคลื่อนรูปแบบการดำเนินงานระบบอาหารเพื่อสุขภาวะอย่างยั่งยืนในจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

ประชุมบุคลากรชี้แจงแนวทางการพัฒนาโครงการด้านอาหารและโภชนาการในระดับท้องถิ่น25 กุมภาพันธ์ 2565
25
กุมภาพันธ์ 2565รายงานจากพื้นที่ โดย wanna
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

สถาบันนโยบายสาธารณะ ได้ประชุมแนวทางการรวมรวบข้อมูลสถานการณ์ตามตัวชี้วัดด้านระบบอาหารและโภชนาการ โดยแนะนำการใช้ฐานข้อมูล HDC แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำข้อมูลที่มีอยู่ในระบบมาใช้พัฒนาโครงการด้านระบบอาหารและโภชนาการ ซึ่งจากการประชุมพบว่าบุคลากรของท้องถิ่นไม่ทราบแหล่งข้อมูลด้านโภชนาการในฐานข้อมูล HDC

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-