สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

diversity_2

โครงการขยายผลและขับเคลื่อนรูปแบบการดำเนินงานระบบอาหารเพื่อสุขภาวะอย่างยั่งยืนในจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

สนับสนุนกิจกรรมการขับเคลื่อนแผนอาหารและโภชนาการในระดับท้องถิ่น จังหวัดยะลา

สนับสนุนกิจกรรมการขับเคลื่อนแผนอาหารและโภชนาการในระดับท้องถิ่น จังหวัดยะลา

15 มีนาคม 2565
wannawanna
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

สนับสนุนกิจกรรมการขับเคลื่อนแผนอาหารและโภชนาการในระดับท้องถิ่น จังหวัดยะลา ตั้งแต่เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2565 โดยสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 17 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลนครยะลา,เทศบาลเมืองเบตง,เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์, เทศบาลตำบลลำใหม่, เทศบาลตำบลยะหา, อบต.ลำพระยา, อบต.บันนังสาเรง,อบต.บาโงย, อบต.วังพญา, อบต.กาลูปัง, อบต.บาโงยซิแน, อบต.ตลิ่งชัน, อบต.สะเอะ, อบต.บันนังสตา, อบต.ท่าธง, อบต.บือมัง และ อบต.ตาชี โดยจัดกระบวนการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ปัญหาตามตัวชี้วัดของระบบอาหารและโภชนาการ ข้อมูลชุมชน และพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบอาหารและโภชนาการ ให้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open