สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

diversity_2

โครงการขยายผลและขับเคลื่อนรูปแบบการดำเนินงานระบบอาหารเพื่อสุขภาวะอย่างยั่งยืนในจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการเด็กเล็ก เด็กวัยเรียน เพื่อเป็นแนวทางการจัดทำแผนระบบอาหารและโภชนาการในระดับท้องถิ่น

ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการเด็กเล็ก เด็กวัยเรียน เพื่อเป็นแนวทางการจัดทำแผนระบบอาหารและโภชนาการในระดับท้องถิ่น

9 เมษายน 2565
wannawanna
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

สถาบันนโยบายสาธารณะ โดยให้นักวิชาการด้านโภชนาการ รวมทั้งการทำแผนงานโครงการในระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ แลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ด้านโภชนาการ สุขภาวะเด็ก เพื่อให้ท้องถิ่นเห็นความสำคัญของปัญหาและแนวทางแก้ปัญหา ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมมีความสนใจอย่างมากในช่วงการบรรยายของ ดร.สง่า ดามาพงษ์

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open