สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการขยายผลและขับเคลื่อนรูปแบบการดำเนินงานระบบอาหารเพื่อสุขภาวะอย่างยั่งยืนในจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการเด็กเล็ก เด็กวัยเรียน เพื่อเป็นแนวทางการจัดทำแผนระบบอาหารและโภชนาการในระดับท้องถิ่น9 เมษายน 2565
9
เมษายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย wanna
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

สถาบันนโยบายสาธารณะ โดยให้นักวิชาการด้านโภชนาการ รวมทั้งการทำแผนงานโครงการในระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ แลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ด้านโภชนาการ สุขภาวะเด็ก เพื่อให้ท้องถิ่นเห็นความสำคัญของปัญหาและแนวทางแก้ปัญหา ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมมีความสนใจอย่างมากในช่วงการบรรยายของ ดร.สง่า ดามาพงษ์

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-