สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

diversity_2

โครงการขยายผลและขับเคลื่อนรูปแบบการดำเนินงานระบบอาหารเพื่อสุขภาวะอย่างยั่งยืนในจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

กิจกรรมพัฒนารูปแบบระบบการเชื่อมโยงผลผลิต (Matching Model) อำเภอบางกล่ำ และอำเภอควนเนียง

กิจกรรมพัฒนารูปแบบระบบการเชื่อมโยงผลผลิต (Matching Model) อำเภอบางกล่ำ และอำเภอควนเนียง

1 เมษายน 2565
wannawanna
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  1. กิจกรรมพัฒนารูปแบบระบบการเชื่อมโยงผลผลิต (Matching Model) อำเภอบางกล่ำ และอำเภอควนเนียง ระหว่างวันที่1 เมษายน – 31 ตุลาคม2565 โดยสนับสนุนการดำเนินรูปแบบระบบการเชื่อมโยงผลผลิต (Matching Model) อำเภอบางกล่ำ และอำเภอควนเนียง ผ่านกลไกของบุคลากรโรงพยาบาลบางกล่ำ และสวนลุงวร โดยมีกิจกรรมที่จะขับเคลื่อนได้แก่
    1) การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเกษตรกร และสร้างเครือข่ายเกษตรกรให้ผลิตอาหารปลอดภัย โดยรวบรวมฐานข้อมูลเกษตรในอำเภอบางกล่ำ และอำเภอควนเนียง พัฒนาเป็นเครือข่ายเกษตรกรให้มีศักยภาพผลิตอาหารปลอดภัย 2) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรและระบบตลาดออนไลน์ในเว็บไซต์ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้กับผู้บริโภค
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open