สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการขยายผลและขับเคลื่อนรูปแบบการดำเนินงานระบบอาหารเพื่อสุขภาวะอย่างยั่งยืนในจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

ประชุมชี้แจงแผนการส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานในสวนยางพารา นาข้าว สวนผลไม้29 มีนาคม 2565
29
มีนาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย wanna
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

สถาบันนโยบายสาธารณะ ได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องการดำเนินกิจกรรมสร้างความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่สวนยางพารา สวนผลไม้ นาข้าว โดยให้ทีมนักวิชาการ ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เพื่อศึกษาการจัดการความรู้เชิงระบบของพืชร่วมยางที่เหมาะสมกับเกษตรกรรายย่อย 2. เพื่อศึกษาระบบการผลิต การปรับใช้ และกลไกหรือกระบวนการปรับใช้ระบบเกษตรผสมผสาน รวมทั้งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อการดำรงชีพ 3. เพื่อวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ (economic analysis) ของระบบเกษตรผสมผสานของเกษตรกรต้นแบบ และเสนอทางเลือกของระบบเกษตรผสมผสานในมิติทางเศรษฐศาสตร์ที่มีความเป็นไปได้ ซึ่งผลผลิตที่จะเกิดขึ้น คือ
1. คู่มือ แนวทางการทำสวนยางพารา กรณีตัวอย่างในพื้นที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เพื่อนำไปเป็นแนวทางให้การยางแห่งประเทศไทยใช้ส่งเสริมการทำสวนยางต่อไป 2. กลไกพี่เลี้ยง โดยเจ้าหน้าที่ของการยางแห่งประเทศไทยในกระบวนการติดตาม สนับสนุนเกษตรกรด้านความรู้การทำเกษตร

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-