สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

diversity_2

โครงการขยายผลและขับเคลื่อนรูปแบบการดำเนินงานระบบอาหารเพื่อสุขภาวะอย่างยั่งยืนในจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

การประชุมชี้แจงแนวทางพัฒนาระบบกระจายผลผลิตการเกษตรโดยกลไกสหกรณ์การเกษตรอำเภอควนเนียงและอำเภอบางกล่ำ

การประชุมชี้แจงแนวทางพัฒนาระบบกระจายผลผลิตการเกษตรโดยกลไกสหกรณ์การเกษตรอำเภอควนเนียงและอำเภอบางกล่ำ

21 ธันวาคม 2564
wannawanna
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

สถานการณ์การดำเนินงานระบบการผลิตอาหารเครือข่ายเกษตรกรของ โรงพยาบาลบางกล่ำ  ได้พัฒนามาตรฐานกับเกษตรกร  ส่วนตลาดสีเขียวยังมีอยู่ต่อเนื่อง สำหรับสหกรณ์การเกษตรอำเภอบางกล่ำ  มีเกษตรกรได้มาตรฐาน GAP จำนวน 25 ราย มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผักยกแค่ที่บ้านหาร โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสนับสนุนองค์ความรู้การปลูกผัก การทำปุ๋ย และประธานสหกรณ์มีพื้นที่ทำเกษตร มีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สหกรณ์มีเวทีแลกเปลี่ยนกับเกษตรกรเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำเกษตร  เคยมีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่ครัวเรือน มีจุดอ่อนเรื่องการทำตลาด และปัญหาการรับรอง GAP รับรองแค่พืชชนิดเดียวในขณะที่เกษตรกรมีการปลูกผสมผสานในแปลง ส่วนการรับรอง PGS มีข้อจำกัดขายเฉพาะในพื้นที่ แต่ไม่ได้มาตรฐานที่เป็นการรับรองโดยทั่วไป สหกรณ์ควนเนียง  มีเครือข่าย 7 ราย  สหกรณ์มีศูนย์เรียนรู้ มีการทำกลุ่มแตงโม  มีสวนพอเพียง  มีสมาชิกทำปลูกพืชผัก มีเกษตรกรที่กำลังปรับเปลี่ยนจาก GAP เป็นออแกนิกส์  สหกรณ์การเกษตรอำเภอควนเนียงให้สวนลุงวรเป็นหน่วยกระจายผลผลิตให้กับโรงพยาบาลหาดใหญ่ และ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สำหรับสวนลุงวร  มีสมาชิก 30 ราย มีการทำผักยกแคร่  ไม่มั่นใจเรื่องตลาด นอกจากนี้สหกรณ์ควนเนียงมีการพัฒนาโมเดลโรงเรือน  สูตรดินปลูก ที่จำหน่ายแก่สมาชิก สูตรดินเพาะปลูก

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน มีการออกแบบฐานข้อมูลผลผลิตการเกษตร การพัฒนาแปลงปลูกผักแบบยกแคร่เพื่อเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกร การพัฒนาระบบการทำตลาดออนไลน์ และการสร้างแบรนด์สินค้า

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open