สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมปรับร่างแผนฯ

กิจกรรม : ประชุมปรับร่างแผนฯ
วันที่ 28/09/2021 - 28/09/2021
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท

กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

รายละเอียดกิจกรรม :