สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมดำเนินการติดตาม/การจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงการฯดำเนินงานตามโครงการฯและการประเมินผผล 3 ครั้ง (กองทุน อบต.บางใหญ่)

กิจกรรม : ประชุมดำเนินการติดตาม/การจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงการฯดำเนินงานตามโครงการฯและการประเมินผผล 3 ครั้ง (กองทุน อบต.บางใหญ่)
วันที่ 18/02/2022 - 22/02/2022
งบประมาณที่ตั้งไว้ 4,200.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 10 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย -คณะทำงาน
-เครือข่าย
รายละเอียดกิจกรรม :
ลงติดตามความก้าวหน้าของแผนงาน/การบันทึกลงเว็บไซต์
การลงติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ โดยบันทึกข้อมูลผ่านระบบบริหารกองทุนตำบล (ผ่านเว็บไซต์)
-มีโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 3 กลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มวัยเรียน กลุ่มวัยทำงาน และกลุ่มผู้สูงอายุ )โดยบันทึกข้อมูลผ่านระบบบริหารกองทุนตำบล