สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาแผนงานโครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ 3 ครั้ง (กองทุน อบต.บางใหญ)

กิจกรรม : ประชุมภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาแผนงานโครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ 3 ครั้ง (กองทุน อบต.บางใหญ)
วันที่ 15/02/2022 - 20/04/2022
งบประมาณที่ตั้งไว้ 12,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย -พี่เลี้ยงระดับกองทุน
-ภาค่เครือข่าย
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดกิจกรรม :
-ประชุมภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาแผนงาน/โครงการ
-วางแผนงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 3 กลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มวัยเรียน กลุ่มวัยทำงานและกลุ่มวัยผู้สูงอายุ
-มีการบันทึกข้อมูลผ่านระบบบริหารกองทุนตำบล ผ่านหน้าเว็บไซต์