สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมทีมพี่เลี้ยงระดับกองทุนโครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ 3 ครั้ง(กองทุน อบต.บางใหญ่)

กิจกรรม : ประชุมทีมพี่เลี้ยงระดับกองทุนโครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ 3 ครั้ง(กองทุน อบต.บางใหญ่)
วันที่ 04/02/2022 - 19/04/2022
งบประมาณที่ตั้งไว้ 10,500.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 10 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย พี่เลี้ยงระดับกองทุน
รายละเอียดกิจกรรม :
-มีการประชุมพี่เลี้ยงระดับกองทุนเพื่อวางแผนการดำเนินงาน/การติดตามประเมินผล
-มีกระบวนการสื่อสาน/ทำความเข้าใจขยายภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมขับเคลื่อนแผนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกาย