สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมคณะทำงานโครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ครั้งที่ 3

กิจกรรม : ประชุมคณะทำงานโครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ครั้งที่ 3
วันที่ 26/04/2022 - 26/04/2022
งบประมาณที่ตั้งไว้ 19,540.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 17 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย คณะทำงาน
รายละเอียดกิจกรรม :
นำเสนอผลการดำเนินงานตามกิจกรรมยกระดับกองทุนฯให้เป็นศูนย์เรียนรู้ฯและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อตรวจสอบลคุณภาพของแผนและโครงการที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกายในพื้นที่