สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เพื่่อร่วมขับเคลื่อนการยกระดับคุรภาพโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ครั้งที่2

กิจกรรม : ประชุมพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เพื่่อร่วมขับเคลื่อนการยกระดับคุรภาพโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ครั้งที่2
วันที่ 11/02/2022 - 11/02/2022
งบประมาณที่ตั้งไว้ 43,700.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 60 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย ทีมพี่เลี้ยงขับเคลื่อนโครงการ
รายละเอียดกิจกรรม :
ติดตามความก้าวหน้า