สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

5. การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ และหาแนวทางการผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้เป็นนโยบายสาธารณะในระดับอำเภอ

กิจกรรม : 5. การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ และหาแนวทางการผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้เป็นนโยบายสาธารณะในระดับอำเภอ
วันที่ 20/05/2022 - 20/05/2022
งบประมาณที่ตั้งไว้ 60,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 60 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :