สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การประชุมทีมพี่เลี้ยงขับเคลื่อนโครงการยกระดับารขับเคลื่อน นโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ครั้งที่2

กิจกรรม : การประชุมทีมพี่เลี้ยงขับเคลื่อนโครงการยกระดับารขับเคลื่อน นโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ครั้งที่2
วันที่ 24/01/2022 - 24/01/2022
งบประมาณที่ตั้งไว้ 21,707.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย ทีมพี่เลี้ยงขับเคลื่อนโครงการ
รายละเอียดกิจกรรม :
ติดตามความก้าวหน้าของงานผ่านเว็บไซด์