สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

2. ประชุมพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เพื่อร่วมขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ครั้งที่1

กิจกรรม : 2. ประชุมพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เพื่อร่วมขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ครั้งที่1
วันที่ 03/12/2021 - 03/12/2021
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 60 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย ทีมพี่เลี้ยงขับเคลื่อนโครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ จังหวัดนนทบุรี
รายละเอียดกิจกรรม :
เพื่อออกแบบและวางแผนแนวทางการยกระดับโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย และการพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่