สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

1. การประชุมทีมพี่เลี้ยงขับเคลื่อนโครงการยกระดับการขับเคลื่อน นโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ จังหวัดนนทบุรีครั้งที่1

กิจกรรม : 1. การประชุมทีมพี่เลี้ยงขับเคลื่อนโครงการยกระดับการขับเคลื่อน นโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ จังหวัดนนทบุรีครั้งที่1
วันที่ 16/11/2021 - 16/11/2021
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 15 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย ทีมพี่เลี้ยงขับเคลื่อนโครงการ
รายละเอียดกิจกรรม :
เพื่อออกแบบและวางแผนทางการยกระดับโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันระดับถิ่นหรือพื้นที่