สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 4

2. ประชุมพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เพื่อร่วมขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ครั้งที่1

2. ประชุมพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เพื่อร่วมขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ครั้งที่1

3 ธันวาคม 2564
ภานิชา เขต 4ภานิชา เขต 4
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

บรรยายแนวคิดการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย PA
จัดทำแผนเพื่อเพิ่มการมีกิจกรรมทางกาย 1. คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการควรมีการประชุมทีมงานที่จะเข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมข้อมูล และนำมาในวันประชุมดังนี้ 1.1 ร่วมวิเคราะห์และระบุสถานการณ์และขนาดของการมีกิจกรรมทางกายในพื้นที่รับผิดชอบของกองทุน 1.2 สถานการณ์กิจกรรมทางกายในประเด็นที่จะพัฒนาเป็นโครงการ(มีวัตถุประสงค์ที่จะดำเนินการเพิ่ม ให้ระบุเป้าหมาย 1 ปี 1.3 ระบุแนวทาง/วิธีการสำคัญในการเพิ่มกิจกรรมทางกาย 2. ผู้เข้าร่วมประชุมจาก อปท. ให้นำ fileหรือเอกสาร แผนงาน/โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่ภาคีเครือข่ายเสนอเข้ามาเพื่อขอรับการสนับสนุนงบ ในปีงบประมาณ 2565
3. กรณีภาคีเครือข่ายในพื้นที่ที่เข้าร่วมประชุม มีการยกร่างโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ที่จะขอสนับสนุนงบจากองทุนท้องถิ่นในปีงบประมาณ 2565 ขอให้นำข้อมูลมาในวันประชุม
4. เนื่องจากมีการฝึกปฏิบัติการใช้งานเว็บไซด์กองทุนสุขภาพตำบล (https://localfund.happynetwork.org/ เพื่อพัฒนาแผนงาน/โครงการ จึงขอให้นำ notebookมาในวันประชุม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดความรู้ความเข้าใจต่อการพัฒนาโครงการที่มีอยู่ให้มีคุณภาพ การบรรยาย : ชี้แจงทำความเข้าใจต่อวัตถุประสงค์ กระบวนการและผลลัพธ์ความสำเร็จของโครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ โดย ดร. ประเสริฐ เล็กสรรเสริญ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.นนทบุรี
การบรรยาย : แนวคิดการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (PA Literacy) ผ่านระบบ ออนไลด์ โดย วิทยากรจากสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(สนส.ม.อ.)
การบรรยายและกระบวนการกลุ่ม : จัดทำแผนงานเพื่อเพิ่มการมีกิจกรรมทางกาย (สถานการณ์และขนาด ปัญหา /วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด เป้าหมาย / การปรับโครงการเดิมหรือพัฒนาโครงการใหม่ ) โดย ดร. ประเสริฐ เล็กสรรเสริญ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.นนทบุรี และทีมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
23,300.00 0.00 29,300.00 500.00 0.00 0.00 53,100.00 lock_open