สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนการดำเนินงานพัฒนากลไกเขตสุขภาพแบบมีส่วนร่วม อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนการดำเนินงานพัฒนากลไกเขตสุขภาพแบบมีส่วนร่วม อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 08/02/2021 - 08/02/2021
งบประมาณที่ตั้งไว้ 35,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 15 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย - ผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ทุกพื้นที่ในอำเภอเกาะยาว
- สาธาณสุขอำเภอ
- พชอ.
รายละเอียดกิจกรรม :
- จัดทำแผนและโครงการ