สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : 1. เพื่อพัฒนากลไกความร่วมมือการจัดการภัยพิบัติ ระหว่างภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน สถาบันวิชาการ และภาคีที่เกี่ยวข้อง ในการประสานการจัดการภัยพิบัติ

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : 2. เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่ พังงาเมืองปลอดภัย ให้เป็นนโยบายระดับจังหวัด และขยายการเรียนรู้ไปอีก ๒ จังหวัด

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : 3. เพื่อความยั่งยืนของชุมชนกลุ่มชาติพันธ์ ในการสร้างพื้นที่นำร่องในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน

รวม 0 0.00 0 0.00

หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้