สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

งานสร้างสุข จังหวัดชุมพร

กิจกรรม : งานสร้างสุข จังหวัดชุมพร
วันที่ 02/07/2021 - 02/07/2021
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 300 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :