สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

งานสร้างสุข จังหวัดกระบี่

กิจกรรม : งานสร้างสุข จังหวัดกระบี่
วันที่ 08/06/2021 - 08/06/2021
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 300 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :