สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

งานสร้างสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กิจกรรม : งานสร้างสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 06/06/2021 - 06/06/2021
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 300 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :