สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมเตรียมสร้างสุขออนไลน์ จังหวัดปัตตานี

กิจกรรม : ประชุมเตรียมสร้างสุขออนไลน์ จังหวัดปัตตานี
วันที่ 20/05/2021 - 20/05/2021
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :