สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมเตรียมสร้างสุขออนไลน์ จังหวัดสตูล

กิจกรรม : ประชุมเตรียมสร้างสุขออนไลน์ จังหวัดสตูล
วันที่ 26/05/2021 - 26/05/2021
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :