สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมเตรียมสร้างสุขออนไลน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กิจกรรม : ประชุมเตรียมสร้างสุขออนไลน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 19/05/2021 - 19/05/2021
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :