สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมดูข้อมูลและเตรียมสร้างสุขออนไลน์ จ.ชุมพร

กิจกรรม : ประชุมดูข้อมูลและเตรียมสร้างสุขออนไลน์ จ.ชุมพร
วันที่ 15/05/2021 - 15/05/2021
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :