สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วันงานสร้างสุขภาคใต้ เวทีระดับจังหวัด/ภาค

กิจกรรม : วันงานสร้างสุขภาคใต้ เวทีระดับจังหวัด/ภาค
วันที่ 02/04/2021 - 02/04/2021
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 14 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย 14 จังหวัด
รายละเอียดกิจกรรม :