สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

เวทีงานสร้างสุข ภาคใต้ #12 online เวที่รวม 14 จังหวัด

กิจกรรม : เวทีงานสร้างสุข ภาคใต้ #12 online เวที่รวม 14 จังหวัด
วันที่ 13/07/2021 - 14/07/2021
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 2,000 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :