สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

งานสร้างสุข จังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรม : งานสร้างสุข จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 18/05/2021 - 18/05/2021
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 300 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :